Правила и Общи условия за Игра “Спечели фритюрник с горещ въздух Cosori” - AirTrade

Правила и Общи условия за Игра “Спечели фритюрник с горещ въздух Cosori”

 

 1. Организатор на играта

Играта „Спечели фритюрник с горещ въздух Cosori с AirTrade” се организира от “Еър Трейд Къмпани“ЕООД (наричан за краткост в текста по-долу „организатор“)

Адрес: София, 1700, ул. “Проф. Георги Златарски” №1.

 

 2. Период на провеждане на играта

17.05.2022г. – 01.06.2022г.

3. Правила за участие:

 • В играта могат да вземат участие всички физически лица, навършили 18г., с местоживеене в Република България, които са предоставили изричното си писмено съгласие за участие и отговарящи на условията за участие в играта, предвидени в ПРАВИЛАТА ЗА УЧАСТИЕ и ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.
 • В играта нямат право да вземат участие служители на компанията ОРГАНИЗАТОР.
 • Участието в играта не е обвързано с покупка на продукти.
 • Всеки желаещ да участва в Играта трябва да разполага с активен профил в Интернет сайта www.facebook.com или да има профил в мобилното приложение Instagram (www.instagram.com), според Условията за ползване на мобилното приложение: https://help.instagram.com/581066165581870
 • Играта се провежда на официалната Instagram страница на AirTrade https://www.instagram.com/airtrade.bg/ , както и на официалната Facebook страница на AirTrade https://www.facebook.com/airtrade.bg
 • Организаторът на Играта има право по своя преценка, без предизвестие и без обосновка да изключи участник от Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Играта.
 • Участвайки в играта, участниците приемат и се ангажират с официалните правила и задължително спазват техните условия.
 • Официалните правила се публикуват на сайта на AirTrade и ще бъдат достъпни за целия период на Играта.
 • Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата на Играта или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.
 • Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакт или некореспондиращ, непълен или неточен e-mail, или адрес за доставка на награда.
 • Организаторите си запазват правото да анулират участници, които не спазват нормите за поведение в социалните мрежи и интернет, използват нецензурен език, обиди, използват Играта за реклама и/или други промоции, агитация и др.
 • Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции.
 • Тази Игра по никакъв начин не e спонсорирана, одобрена или администрирана от Instagram и Facebook. Всички въпроси, коментари или оплаквания, свързани с Играта, трябва да бъдат отправяни към Организатора, а не към Instagram или Facebook.
 • Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като задължително уведомява последователите на Instagram и Facebook профилите на AirTrade за промените. Промените влизат в сила от публикуването им.

4. Територия на провеждане на играта

 • Играта „Спечели фритюрник с горещ въздух Cosori с AirTrade” се организира и провежда в Instagram и Facebook и е валидна за територията на Република България.

5. Описание на наградата

 • На случаен принцип, чрез електронен жребий сред абониралите се за нашия newsletter с промоции, ще бъде изтеглен един печеливш участник, който ще спечели Фритюрник с горещ въздух Cosori Pro Еър фрайър CP158-AF, черен.
 • Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност

6. Механизъм за участие в играта

 • В периода на играта, всеки потребител, който се регистрира за получаване на newsletter с промоции от Организатора, чрез въвеждане на съответните данни ( e-mail)  в регистрационната форма, достъпна на http://eepurl.com/hLTsAD автоматично участва в играта за спечелване на Фритюрник с горещ въздух Cosori Pro Еър фрайър CP158-AF, черен.
 • С регистрацията си за получаване на newsletter с промоции на Организатора в регистрационната форма, потребителят изрично се съгласява и потвърждава предоставените лични данни да бъдат използвани за целите на получаване на индивидуални оферти и неперсонализирана реклама (информация и реклама за актуални продукти, участие в игри, промоции организирани от AirTrade, както и за всякакви други незабранени от българското и европейско законодателството цели) на предоставения в регистрационната форма имейл адрес.
 • ВАЖНО! След предоставяне на съгласие, потребителят не може да променя въведената от него информация за периода на играта, с оглед законосъобразния избор на печеливш участник. За да може да участва в играта, всяко лице следва да е изпълнило изискванията за предоставяне на съгласие за обработване на лични данни. Ако лицето не предостави своето съгласие, Организаторът няма законово основание да го допусне до участие в играта. Организаторът не носи отговорност за предоставени от потребителите неверни или непълни данни за контакт. Всеки участник, по всяко време, може да оттегли своето съгласие. В случай, че участник оттегли своето съгласие в периода на провеждане на играта, Организаторът е длъжен да преустанови използване на личните му данни, което ще доведе до отстраняване в по-нататъшно му участие.Печелившите участници ще бъдат изтеглени на 02.06.2022 г., на случаен принцип чрез електронен жребий и ще бъдат обявени на story и под поста на играта в официалните профили на Организатора в Instagram https://www.instagram.com/airtrade.bg/ и Facebook https://www.facebook.com/airtrade.bg, чрез псевдонимизиране на личните данни. Печелившият участник, също така ще бъде уведомен и на имейла, с който се е регистрирал за участие в играта.

7. Процедура за обявяване и получаване на наградата

 • Наградата се предоставя на участник, отговарящ на настоящите правила за участие в Играта.
 • За да получи наградата си, печелившият ще трябва да предостави имената си, адрес и телефон за връзка, като ги изпрати на лично съобщение в официалния ни профил в Instagram https://www.instagram.com/airtrade.bg/, Facebook https://www.facebook.com/airtrade.bg  или на имейл office@airtradecompany.com, като участникът трябва да попълни декларация по GDPR, че е съгласен да предостави данните си, преди да изпратим наградата му.
 • Всички данни, предоставени от участника, ще бъдат използвани единствено за целите на Играта и за идентифициране на участника при изпращането и предоставянето на спечелената от него награда. Всички предоставени от участника лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД.
 • Наградата ще бъде изпратена чрез куриер на посочения от печелившия участник адрес (на територията на България), за сметка на организатора на играта.
 • Участник, който не потърси наградата си до 30.06.2022г., губи правата си върху нея.
 • За физическото лице, спечелило наградата, може да възникне задължение да декларира като получен доход левовата равностойност на придобитата предметна печалба с годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, към която следва да се приложи служебна бележка, издадена от организатора. Годишната данъчна декларация се подава в сроковете и по реда, регламентирани в ЗДДФЛ.
 • Организаторът и неговите представители си запазват правото да не вземат предвид и да изтрият коментарите, които считат за неподходящи и/или несъвместими с Официалните правила, и няма да предприемат никаква комуникация или дискусия с участника или някой друг по този въпрос.

8. Публичност

 •  С участието в Играта участникът се съгласява, че в случай на спечелване на награда, неговият имейл ще бъде публикуван в Инстаграм профила на https://www.instagram.com/airtrade.bg/, и Facebook профила на https://www.facebook.com/airtrade.bg, чрез псевдонимизиране на личните данни.

9. Ограничаване на отговорността

 • Организаторът не носи отговорност за регистрации, съдържащи очевидно невярна или подвеждаща информация.
 • Организаторът не отговаря и не може да бъде привлечен като страна по съдебни дела, свързани с невъзможност за ползване на наградата, настъпила поради независещи от него причини.
 • Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с участие в Играта, в случай че не са по вина на Организатора.
 • AirTrade не носи отговорност и няма да дължи, каквото и да е обезщетение при предоставяне на грешни данни или неправомерно използване на лични данни при участие в Играта.

10. Правни спорове

 • Организаторът на Играта не носи отговорност и няма да бъде въвличан в правни спорове, свързани с притежаването или собствеността върху спечелената награда, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с играта.
 • Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в играта, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора.