Правила и Общи условия за Instagram Игра “Спечели въздухопречиствател Levoit с AirTrade за Св.Валентин” - AirTrade

Правила и Общи условия за Instagram Игра “Спечели въздухопречиствател Levoit с AirTrade за Св.Валентин”

 

 1. Организатор на играта

Играта „Спечели въздухопречиствател Levoit с AirTrade за Св.Валентин”, провеждана на официалната Instagram страница на AirTrade https://www.instagram.com/airtrade.bg/  се организира от “Еър Трейд Къмпани“ЕООД (наричан за краткост в текста по-долу „организатор“)

Адрес: София, 1700, ул. “Проф. Георги Златарски” №1.

 

 2. Период на провеждане на играта

14.02.2022г. – 21.02.2022г.

 

3. Правила за участие:

 • В играта могат да вземат участие всички физически лица, отговарящи на условията за участие в играта, предвидени в ПРАВИЛАТА ЗА УЧАСТИЕ и ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.
 • В играта нямат право да вземат участие служители на компанията ОРГАНИЗАТОР.
 • Участието в играта не е обвързано с покупка на продукти.
 • Всеки желаещ да участва в Играта трябва да има профил в мобилното приложение Instagram (www.instagram.com), според Условията за ползване на мобилното приложение: https://help.instagram.com/581066165581870
 • Организаторът на Играта има право по своя преценка, без предизвестие и без обосновка да изключи участник от Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Играта.
 • Участвайки в играта, участниците приемат и се ангажират с официалните правила и задължително спазват техните условия.
 • Официалните правила се публикуват на сайта на AirTrade и ще бъдат достъпни за целия период на Играта.
 • Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата на Играта или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.
 • Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакт или некореспондиращ, непълен или неточен e-mail, или адрес за доставка на награда.
 • Организаторите си запазват правото да анулират участници, които не спазват нормите за поведение в социалните мрежи и интернет, използват нецензурен език, обиди, използват Играта за реклама и/или други промоции, агитация и др.
 • Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции.
 • Тази Игра по никакъв начин не e спонсорирана, одобрена или администрирана от Instagram. Всички въпроси, коментари или оплаквания, свързани с Играта, трябва да бъдат отправяни към Организатора, а не към Instagram.
 • Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като задължително уведомява последователите на Instagram профила на AirTrade за промените. Промените влизат в сила от публикуването им.

 

4. Територия на провеждане на играта

 • Играта „Спечели въздухопречиствател Levoit с AirTrade за Св.Валентин” се организира и провежда в Instagram и е валидна за територията на Република България.

 

5. Описание на наградата

 • На случаен принцип, чрез електронен жребий сред авторите на одобрени коментари, ще бъде изтеглен един печеливш участник.
 • Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност

 

6. Механизъм за участие в играта

 • Всеки желаещ да участва в Играта ще бъде приканен да последва профила на AirTrade в Инстаграм – https://www.instagram.com/airtrade.bg/, да хареса публикацията на играта и да отбележи в коментар двама свои приятели най-късно до 12:00 ч. на 21.02.2022г. Публикуването на повече от един коментар увеличава шансовете на съответния участник за спечелване на награда.
 • За валидно участие се счита всяко последване на https://www.instagram.com/airtrade.bg/, харесване на публикацията на играта и всеки коментар публикуван под обявяващия началото на Играта на 14.02.2022г. пост в профила на https://www.instagram.com/airtrade.bg/ в съответствие със сроковете, описани в т.2, както и условията, описани в т.3 и т.6.
 • След края на периода на Играта 12.00 часа на 21.02.2022г. един участник, изтеглен на случаен принцип чрез електронен жребий, ще получи награда. Имената на победителя ще бъдат изтеглени на 21.02.2022г. и обявени в профила на https://www.instagram.com/airtrade.bg/ в Instagram на 21.02.2022г.
 • Потребители, включили се в играта след изтичане на срока за участие, няма да бъдат считани за участници и техните имена няма да бъдат включени в жребия.

 

7. Процедура за обявяване и получаване на наградата

 • Наградата се предоставя на участник, отговарящ на настоящите правила за участие в Играта.
 • За да получи наградата си, печелившият ще трябва да предостави имената си, адрес и телефон за връзка, като ги изпрати на лично съобщение в Instagram профила на AirTrade, като участникът трябва да попълни декларация по GDPR, че е съгласен да предостави данните си, преди да изпратим наградата му.
 • Всички данни, предоставени от участника, ще бъдат използвани единствено за целите на Играта и за идентифициране на участника при изпращането и предоставянето на спечелената от него награда. Всички предоставени от участника лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД.
 • Наградата ще бъде изпратена чрез куриер на посочения от печелившия участник адрес (на територията на България), за сметка на организатора на играта.
 • Участник, който не потърси наградата си до 21.03.2022г., губи правата си върху нея.
 • За физическото лице, спечелило наградата, може да възникне задължение да декларира като получен доход левовата равностойност на придобитата предметна печалба с годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, към която следва да се приложи служебна бележка, издадена от организатора. Годишната данъчна декларация се подава в сроковете и по реда, регламентирани в ЗДДФЛ.
 • Организаторът и неговите представители си запазват правото да не вземат предвид и да изтрият коментарите, които считат за неподходящи и/или несъвместими с Официалните правила, и няма да предприемат никаква комуникация или дискусия с участника или някой друг по този въпрос.

 

8. Публичност

 •  С участието в Играта участникът се съгласява, че в случай на спечелване на награда, неговите имена и инстаграм профил ще бъдат публикувани в Инстаграм профила на https://www.instagram.com/airtrade.bg/

 

9. Ограничаване на отговорността

 • Организаторът не носи отговорност за регистрации, съдържащи очевидно невярна или подвеждаща информация.
 • Организаторът не отговаря и не може да бъде привлечен като страна по съдебни дела, свързани с невъзможност за ползване на наградата, настъпила поради независещи от него причини.
 • Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с участие в Играта, в случай че не са по вина на Организатора.
 • AirTrade не носи отговорност и няма да дължи, каквото и да е обезщетение при предоставяне на грешни данни или неправомерно използване на лични данни при участие в Играта.

 

10. Правни спорове

 • Организаторът на Играта не носи отговорност и няма да бъде въвличан в правни спорове, свързани с притежаването или собствеността върху спечелената награда, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с играта.
 • Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в играта, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора.