ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ - AirTrade

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„Еър Трейд Къмпани“ ЕООД спазва разпоредбите на приложимото законодателство (Общия Регламент относно защитата на личните данни -Регламент (ЕС) 2016/679, Закон за защита на личните данни и др.) и прилага мерки за опазване на сигурността и целостта на всички лични данни, събирани от Ползвателите на Уебсайта на „Еър Трейд Къмпани“ ЕООД и находящия се на същия Онлайн магазин.

С настоящето предоставяме информация относно начина, по който работим с личните Ви данни като Ползватели на нашия Уебсайт и находящия се на същия Онлайн магазин. Освен ако не е предвидено друго в следващите разпоредби, основанието за обработване на личните Ви данни произтича от факта, че това обработване е необходимо, за да можем оптимално да осигурим функционалностите на Уебсайта и Онлайн магазина, предоставяне на предлаганите от нас стоки, възможност за управление на потребителския Ви профил /акаунт/ и управление на покупките.

1. Отговорно лице/Администратор:

„Еър Трейд Къмпани“ ЕООД,  ЕИК 205424243

гр. София 1504

район  Оборище

ул. Марин Дринов № 30

тел: +359 888 338 303

e-mail: sales@airtradecompany.com

2. Лични данни и обработване на лични данни

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано като име, ЕГН(ЛНЧ), имейл адрес, телефон, пощенски адрес и т.н. Обработване означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

3. Лични данни, събирани и обработвани от „Еър Трейд Къмпани“ ЕООД. Други данни, събирани и обработвани от „Еър Трейд Къмпани“ ЕООД. Цели на обработването.

„Еър Трейд Къмпани“ ЕООД събира данни за имена, имейл адрес, пощенски адрес, телефон, IP адрес.

При влизане в нашия уебсайт, „Еър Трейд Къмпани“ ЕООД събира данни за използвания IP адрес, от който правите посещението; Идентификатор на браузъра Ви; Идентификатор на мобилното Ви устройството; Несъдържащ лични данни Ваш идентификатор; История на поведението Ви – посетени страници, време прекарано на тях и други; Поведение спрямо съдържанието на сайта/мобилната апликация – навигация, използвани интерфейсни елементи, време на престой; Вашите търсения.

Цел, за която се събират данните:

Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания. Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения

При Регистрация на потребителски акаунт „Еър Трейд Къмпани“ ЕООД събира данни за:     Име,  Имейл,  Телефон,    Адрес.

Цел, за която се събират данните:

За да бъде предоставена възможност на Ползвателите на Уебсайта и находящия се на същия Онлайн магазин да създадат профил-акаунт в нашия сайт, да управляват профила/акаунта си, за да бъде организира връзка с Ползвателте и да бъдат продадени и доставени поръчаните стоки съобразно сключените договори за покупко-продажба.

При извършване на покупка като Гост „Еър Трейд Къмпани“ ЕООД събира данни за:     Име, Имейл, Телефон, Адрес.

Цел, за която се събират данните:

За да бъдат доставени поръчаните от  Ползвателите на Уебсайта и находящия се на същия Онлайн магазин стоки, както и да се организира връзката с тези Ползватели.

4. Събиране на личните данни на Ползвателите на Уебсайта и Онлайн магазина

Ние събираме само тези лични данни, които са ни предоставени от Ползвателите, както при регистрация в нашия Уебсайт и поръчка на стоки, така и при посещение на нашия Уебсайт. Ползвателите сами решават дали ни бъдат предоставени техните лични данни.

5. Промяна на целите, за които използваме предоставените лични данни

При необходимост от обработка на предоставените ни лични данни за цели, различни от описаните в настоящите Правила относно политиката ни за събиране на лични данни, Ползвателите  ще бъдат предварително информирани, а когато е необходимо съответната обработка ще се осъществи след тяхното съгласие.

Споделяне на лична информация

Личните данни, предоставени от Ползватели на Уебсайта и Онлайн магазина може да бъдат споделяни от „Еър Трейд Къмпани“ ЕООД с други физически или юридически лица, когато:

 • това е законово изискване;
 • това е необходимо за функционирането на този уебсайт (като например с дружеството доставчик на хостинг услугата и дружеството, което го разработва);
 • това е необходимо за функционирането на бисквитките, с които Ползвателят се е съгласил;
 • имаме легитимен интерес да го направим (като например упражняване на правни претенции).

При споделяне на лични данни, „Еър Трейд Къмпани“ ЕООД изисква от всички тези  трети лица да спазват сигурността на предоставената лична информация и да я третират в съответствие със закона, като предприемат подходящи мерки за сигурност, за да защитят предоставената лична информация в съответствие с нашите правила.

6. Сигурност и защита на предоставената лична информация

„Еър Трейд Къмпани“ ЕООД  е въвело подходящи мерки за сигурност, за да предотврати случайно изгубване, използване, достъп по неразрешен начин, промяна или разкриване.

7. Предаване на лични данни, включително и в страни извън ЕС

Вашите данни ще бъдат частично обработвани и в държави извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство, които може да имат по-ниско ниво на защита на личните данни, отколкото европейските страни. В такива случаи ще гарантираме осигуряването на достатъчно ниво на защита за Вашите данни, например чрез сключване на конкретни споразумения с нашите договорни партньори, или ще поискаме Вашето изрично съгласие за такова обработване.

Извън целите за обработване на лични данни, описани по-горе, „Еър Трейд Къмпани“ ЕООД не споделя, продава, отдава, търгува или прехвърля лична информация, събрана от Ползвателите на Уебсайта и Онлайн магазина.

Личните Ви данни могат да бъдат предоставени на държавни органи (напр. за органи за контрол, за разкриване и предоствратяване на престъпления и нарушения), само когато е предвидено в закон и при условията, посочени в него.

8. Срок на обработване на личните данни от „Еър Трейд Къмпани“ ЕООД

Ние ще запазим вашите лични данни за толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на целите и доказване на изпълнението им, посочени по-горе (но не повече от 5 години) или в съответствие с Вашите инструкции и желание да оттеглите съгласието си да обработваме Вашите данни и същите да бъдат изтрити.

9. Вашите права по отношение на предоставените лични данни.

Разполагате със следните права съгласно приложимите закони за защита на личните данни:

 • Право на информация относно личните Ви данни, съхранявани от нас;
 • Право да искате коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Вашите лични данни;
 • Право на възражение срещу обработването, поради причини, свързани с Вашите законни интереси, обществени интереси или профилиране, освен ако не успеем да докажем, че са налице непреодолими, гарантирани причини, имащи приоритет пред Вашите интереси, права и свободи, или че това обработване се извършва за целите на предявяване, упражняване или защита на/по съдебни претенции;
 • Право на преносимост на данни;
 • Право на подаване на оплакване до орган за защита на личните данни;
 • Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за събирането, обработката и използването на личните Ви данни с действие занапред. За допълнителна информация, моля, вижте главите по-горе, описващи обработването на данните
 • Право да подадете жалба до надзорния орган, когато считате, че правата Ви като субекти на данни са нарушени – Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).базирано на Вашето съгласие.

Ако желаете да упражните правата си, моля, адресирайте искането си до лицата за контакт, посочени по-долу.

10. Контакт

За всякакви въпроси, които имате във връзка със своите лични данни, моля изпратете имейл до sales@airtradecompany.com или се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните на следния адрес:

„Еър Трейд Къмпани“ ЕООД

гр. София 1504

район Оборище

ул. Марин Дринов № 30

тел: +359 888 338 303

11. Изменение на Политиката за защита на лични данни

„Еър Трейд Къмпани“ ЕООД си запазва правото да актуализира периодично своята Политика за защита на личните данни. Актуализациите на тази Политика ще бъдат публикувани на нашия Уебсайт. Всички изменения влизат в сила при публикуването им на Уебсайта. Поради това, препоръчваме редовно да посещавате страницата, за да се осведомявате относно възможните актуализации.

Последна актуализация: 02.07.2020 г.